Català Català | Català Español | Català English | Català Deutsch
Autonòmica Pla Director de Gestió de Residus Urbans de Mallorca. (PDSGRUM), Revisió 2006-11-16. Versió PDF

Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d'Ús a Mallorca. (PDSGRCDVPFUM), 2002. Versió PDF

Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'ordenació del territori (BOIB num. 32, de 15 de març de 2001). Versió PDF

Ordre de la consellera de Medi Ambient, de 28 de febrer de 2000, de mesures transitòries per a l'autorització d'instal·lacions de valorització i
eliminació de residus de construcció i demolició ( BOCAIB núm. 29 de
07-03-2000). Versió PDF

Decret 61/1999, de 28 de maig de 1999, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial de pedreres de les Illes Balears ( BOCAIB núm. 73 ext. de 05/06/ 1999). Versió PDF

Llei 14-2000 OT. Versió PDF

Llei 6-1999 DOT. Versió PDF

Llei 9-1999 DOT. Versió PDF
   
Estatal Pla nacional de pneumÓtics fora d'˙s 2001-2006. Versiˇ PDF

Pla nacional de residus de construcciˇ i demoliciˇ 2001-2006.
Versiˇ PDF

Ordre MAM 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzaciˇ i eliminaciˇ de residus i la Llista europea de residus. Versiˇ PDF

Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elŔctrics i electr˛nics i la gestiˇ dels seus residus (BOE n˙m. 49 de 26/02/2005). Versiˇ PDF

Reial Decret 1619/2005, de 30 de decembre, sobre la gestiˇ de pneumÓtics fora d'˙s (BOE n˙m. 2 de 3/01/2006).

Ley 10-1998 de Residuos. Versiˇ PDF

Llei 11_97 Envasos. Versiˇ PDF
   
Europea Decisiˇ de la Comissiˇ de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisiˇ 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de residus.
Versiˇ PDF

Decisiˇ del Consell de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissiˇ de residus en els abocadors d'acord amb l'article 16 i l'annex II de la Directiva 1999/31/CEE. Versiˇ PDF

Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de gener de 2003, sobre residus d'aparells elŔctrics i electr˛nics (RAEE). Versiˇ PDF
   
Ajuntament d'AlaróAjuntament de BinissalemAjuntament de BúgerAjuntament de CampanetAjuntament de ConsellAjuntament de LlosetaAjuntament de Mancor de la VallAjuntament de Santa MariaAjuntament de Selva
Mancomunitat des Raiguer | Escola Graduada 13, 07350 Binissalem
Tel: 971 870 409 Fax: 971 870 392 | mediambient@mancomunitatdesraiguer.net